MŨI TARO RÃNH THẲNG, RÃNH XOẮN – PHỦ TiN

  •  Mũi taro rãnh thẳng, rãnh xoắn: M3 -M30
  • Vật liệu : HSS – phủ TiN
  • Độ cứng : 63-65 HRC
  • Cách đặt hàng :
    • Rãnh thẳng : ATTT-Mx  x là cỡ ren từ M3-M30.  ví dụ : ATTT-M3
    • Rãnh xoắn  : ATTX-Mx  x là cỡ ren từ M3-M30.  ví dụ : ATTX-M3